Než koupíte byt v lokalitě Slunečný Vrch Jihlava.

Prodej garážového stání č. 12 v hodnotě 180 000,- Kč dvěma kupcům.

Následují chronologicky uspořádané dokumenty související s naší reklamací:


24. září 2009
Reklamace - vlastnictví bytové jednotky a id. podílu na nebytové jednotce č. 557/1 – garáž.

Podpisem potvrzeno přijetí reklamace. Datum převzetí 24. září 2009.

27. dubna 2010
Upozornění na dosud neobdrženou odpověď na reklamaci.

10. června 2010
Odpověď firmy ABILD s. r. o. Strana 1. Odpověď firmy ABILD s. r. o. Strana 2.

Odpověď firmy Abild s. r. o. má zmanipulovaný datum odeslání! Dopis s datem 16. října 2009, na pošt. obálce datum podání 10. červen 2010.

Podací lístky a obálka odpovědi firmy ABILD s. r. o. Zde datum podání 10. června 2010.

16. června 2010
Naše vyjádření k odpovědi firmy ABILD s. r. o.

Předávací protokol k bytové jednotce. Zde garážového stání č. 12.

Výňatek ze Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a id. podílu na nebytové jednotce č. 557/1. Zde garážového stání č. 12.

Výňatek z Rezervační smlouvy - půdorys 2. nadzemního podlaží. Zde vyznačena rezervace gar. stání č. 12 a sklepní kóje č. 009.

Výňatek ze Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a id. podílu na nebytové jednotce č. 557/1 - půdorys 1. podzemního. Zde změna podlaží a číslování kójí.

4. října 2010
Na společné schůzce (p. Ugrin, p. Štekl, moje manželka a já) hledáme řešení.

5. října 2010
P. Štekl zasílá návrh Dodatku ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky a id. podílu na nebytové jednotce č. 557/1 - garáž, který by spor o garážové stání č. 12 vyřešil. Zásadně nesouhlasím s čl. IV v zaslaném návrhu „Dodatku ke kupní smlouvě“ a nepřeji si, aby čl. IV byl součástí tohoto dodatku. (Následuje znění tohoto článku).

čl. IV

1. Kupující se zavazují do 2 dnů od podpisu tohoto Dodatku odstranit z internetové stránky www.slunecny-vrch.cz, kteréžto domény jsou vlastníky, veškeré informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dnešnímu dni zveřejněny. Souhrn informací obsažených k dnešnímu dni na internetové stránce www.slunecny-vrch.cz je přílohou tohoto Dodatku. Kupující se rovněž zavazují, že nikdy v budoucnu nebudou na jakýchkoliv internetových stránkách, které by se nacházely v jejich vlastnictví, zveřejňovat informace shodné nebo obdobné informacím obsaženým k dnešnímu dni na internetové stránce www.slunecny-vrch.cz .

2. Pro případ porušení povinnosti Kupujících uvedené v odstavci 1. tohoto článku Dodatku vzniká Prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den trvání porušení. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva Prodávající požadovat případnou náhradu škody způsobenou porušením uvedené povinnosti, na niž se vztahuje smluvní pokuta.

Pro p. Štekla - možná nevíte, že...
V rámci českého právního řádu je svoboda projevu (spolu s dalšími svobodami) zaručena Článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Článek zaručuje svobodu projevu a právo na informace, nepřípustnost cenzury, právo vyjadřovat názory libovolným způsobem a svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

18. listopadu 2010
Od 5. října 2010 čekáme na upravený Dodatek ke smlouvě (bez čl. IV). P. Štekl nám však zasílá Předžalobní výzvu - výzva k zanechání protiprávního jednání.

Pro p. Štekla - není pravda, že...
Cituji z Vaší výzvy: "Zástupci společnosti ABILD s. r. o., a to i za mé účasti , Vám během společných jednání nabídli několik možností, jak problém vyřešit. Byl Vám...". Konec citace.
Ptáme se: Jaká společná jednání? Jaké další nabídky Vašeho klienta? Jaký nezájem z naší strany jednat o úpravě dodatku?

24. listopadu 2010
Doporučeně odpovídáme na Předžalobní výzvu a přikládáme námi upravený Dodatek ke smlouvě.

26. listopadu 2010
P. Štekl reaguje e-mailem na náš upravený dodatek. Zde mimo jiné p. Štekl píše:
"Na základě Vaší reakce jsem toho názoru, že Vám jako právnímu laikovi nedochází, že svým jednáním významně poškozujete mého klienta, způsobujete mu škody v řádech desítek tisíc korun českých, a v soudním sporu o zanechání zásahů do dobré pověsti klienta nebudete úspěšný, a to s ohledem na ustálenou judikaturu". Dále p. Štekl navrhuje následující řešení: "Do středy příštího týdne podepíšeme mnou připravený dodatek ke kupní smlouvě – text posílám v příloze; a společně s podpisem dodatku převedete (podepíšeme příslušné žádosti registrátorovi domény) na mého klienta domenu www.slunecny-vrch.cz, a to za 1,-Kč". Na naše stanovisko p. Štekl čeká nejpozději do pondělí 29.11.2010.

29. listopadu 2010
Jako právní laici konzultujeme Předžalobní výzvu s právníkem a zasíláme p. Šteklovi e-mail s konečnou verzí Dodatku.

Pro p. Štekla
Vážený pane Štekl,
Po konzultaci s právníkem nemáme obavy, že v případě soudního sporu, který byste vyvolal ohledně zásahu do dobré pověsti společnosti ABILD, s. r. o. bychom nebyli úspěšný. Víme, že nejsme jediní, kteří mají obdobné potíže. V příloze zasílám novou verzi Dodatku ke smlouvě
, který byl na základě připomínek právníka upraven do této podoby. Jsme i nadále pro smírné vyřešení věci a to v tomto časovém sledu.
1. Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky a id. podílu na nebytové jednotce č. 557/1.
2. Odprodej domény slunecni-vrch.cz
Jaroslav Fišer

21. března 2011
P. Ugrin už nemá na starosti prodej bytů a péči o stávající klienty? Na webu slunecny-vrch.com je zveřejněna následující informace: "Oznamuje našim klientům, že od 14.3.2011 má prodej bytů a péči o stávající klienty Slunečného Vrchu na starosti pan Miroslav Blažek, tel. 724 559 488". Svitla nám naděje, že se s p. Blažkem domluvíme a konečně vyřešíme prodej jednoho garážového stání v hodnotě 180 000,- Kč dvěma kupcům. Zvedám telefon a k mému překvapení se na druhém konci opět ozval p. Ugrin. A jak  to dopadlo? Pan Ugrin stále trvá na článku IV. jako součásti dodatku a my i nadále zásadně s  článkem IV. a ani s formulací některých částí čl. I. nesouhlasíme. Takže zase nic.

prosinec 2011
Další telefonický pokus o mimosoudní zjednání nápravy ohledně garážového stání č. 12. Pan Ugrin stále trvá na podmínce odprodeje domény slunecny-vrch.cz za 1Kč a na článku IV. jako součásti dodatku a my i nadále zásadně s  článkem IV. a ani s formulací některých částí čl. I. nesouhlasíme. Naše snaha o vyřešení problému opět bez úspěchu.

9. června 2012
Garážové stání č. 12 je stále prodáno dvěma kupcům. Firma Abild s. r. o. podmiňuje řešení podpisem dodatku, se kterým zásadně nespuhlasím a ve kterém je v článku 5 uvedeno následující:

1. Kupující se zavazují do 2 dnů od podpisu tohoto Dodatku odstranit z internetové stránky www.slunecny-vrch.cz, kteréžto domény jsou vlastníky, veškeré informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dnešnímu dni zveřejněny. Souhrn informací obsažených k dnešnímu dni na internetové stránce www.slunecny-vrch.cz je přílohou tohoto Dodatku. Kupující se rovněž zavazují, že nikdy v budoucnu nebudou na jakýchkoliv internetových stránkách, které by se nacházely v jejich vlastnictví, zveřejňovat informace shodné nebo obdobné informacím obsaženým k dnešnímu dni na internetové stránce www.slunecny-vrch.cz .

2. Pro případ porušení povinnosti Kupujících uvedené v odstavci 1. tohoto článku Dodatku vzniká Prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den trvání porušení. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva Prodávající požadovat případnou náhradu škody způsobenou porušením uvedené povinnosti, na niž se vztahuje smluvní pokuta.

12. června 2012
Řídíme se pokyny našeho právníka, který nám doporučil následující postup:
Nepodávat právní žalobu, pokud nám nikdo nebrání používat garážové stání č. 5. Teprve v případě, že by nám někdo jakýmkoliv způsobem bránil v užívání garážového stání č. 5 (které by nikdo ve smlouvě mít neměl), zažalovat pana M.Š., že je povinen garážové státní č. 12 vyklidit, protože my jej máme ve smlouvě jako první.